Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S. A. z siedzibą w Poznaniu na dzień 27 września 2022 r.

Zarząd Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-863), przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000530819 (dalej zwanej „Spółką”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 września 2022 roku o godz. 11.00 w Poznaniu, w sali konferencyjnej Hotelu Ibis Poznań Stare Miasto, przy ul. Kazimierza Wielkiego 23.

Załączniki:

  1. Wzór pełnomocnictwa- osoby prawne- 2022
  2. Wzór pełnomocnictwa- osoby fizyczne- 2022
  3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności
  4. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  5. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 września 2022 r.
  6. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika- osoby fizyczne 2022
  7. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomicnika- jednostki organizacyjne 2022
  8. Sprawozdanie finansowe OPEN S.A za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności
  9. Uchwała nr 11_ 2022_sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021 Roczne pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej OPEN S.A. z działalności za rok 2021
  10. Roczne pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej OPEN S.A. z działalności za rok 2021