Polityka prywatności

Na podstawie  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej: RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest pan Piotr Wojtyś, e-mail: wojtys.piotr@open.poznan.pl.

3. Dane osobowe pozyskane od Pani/Pana będą przetwarzane w związku z:

 • udzielaniem świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia, rehabilitacja) oraz zarządzaniem usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczenia z płatnikiem, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej, weryfikacja tożsamości przed wizytą);
 • realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy;
 • udzielaniem odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi;
 • prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych;
 • obroną praw oraz dochodzeniem ewentualnych roszczeń i odszkodowań  przez Administratora w związku z prowadzoną przez niego działalnością;
 • jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę, przetwarzanie w innych celach aniżeli wyżej opisane np. w związku z realizacją badań klinicznych, czy też badań naukowych, w celach marketingowych, odbywa się na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej zgody.

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są następujące, autonomiczne przesłanki:

 • przetwarzanie danych szczególnych kategorii, gdy jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego odbywa się na podstawie prawa, zgodnie art. 9 ust 2 lit h RODO
 • przetwarzanie jest potrzebne do wykonania umowy lub podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, zgodnie  z art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • przetwarzanie jest potrzebne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. c RODO;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO;
 • jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowaną podstawę prawną.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczony w oparciu o następujące kryteria

 • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas;

W przypadku dokumentacji medycznej Pani/ Pana dane będą przetwarzane przez okres wynikający ze szczegółowych przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna przechowywana jest standardowo przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami przewidzianymi w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 art. w/w ustawy. Po upływie okresów, o których mowa w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do postępowania z dokumentacją medyczną będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217) stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b tej ustawy.

 • czas obowiązywania umowy;
 • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów;
 • do czasu cofnięcia zgody.

8. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Podanie dane osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.

10. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

pochodzących z monitoringu wizyjnego

w Ośrodku Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Siedziba Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. (dalej określanej jako „Administrator”) zlokalizowana w budynku przy ul. ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 w Poznaniu objęta jest monitoringiem wizyjnym. W ramach monitoringu może być rejestrowany wizerunek osób znajdujących się w miejscach objętych monitoringiem.

 2. Urządzenia monitoringu wizyjnego zlokalizowane są w miejscach wskazanych na załączniku nr 1, do niniejszej informacji. Urządzenia rejestrują jedynie obraz.

 3. Z Administratorem można się skontaktować korespondencyjnie pod adresem Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. ul. Kazimierza Wilkiego 24/26, 61-863 Poznań, pocztą elektroniczną wysłaną na adres: osrodek@open.poznan.pl albo telefonicznie: +48(61)8518627. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się /Pan skontaktować pocztą elektroniczną wysłaną na adres na adres osrodek@open.poznan.pl lub telefonicznie +48(61)8518627.

 4. Dane osobowe w postaci potencjalnie utrwalonego na nagraniu wizerunku będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu oraz ochrony mienia należącego do Administratora, jak również w celu ochrony informacji poufnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora i innych osób trzecich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 5. Dostęp do danych z monitoringu w postaci wizerunku ma wyłącznie Administrator danych i osoby przez niego upoważnione, w tym upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora w zakresie wynikającym z ich obowiązków służbowych, a ponadto pracownicy podmiotu serwisującego system monitoringu, pod nadzorem i w obecności osób upoważnionych przez Administratora.

 6. Odbiorcami danych osobowych z monitoringu mogą być organy prowadzące postępowania w przedmiocie zdarzeń utrwalonych za pomocą monitoringu, jak również osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez system monitoringu. O dostęp do danych utrwalonych za pomocą monitoringu można zwrócić się do Administratora na zasadach określonych w Regulaminie Stosowania Monitoringu Wizyjnego którego treść dostępna jest u Administratora.

 7. Dane osobowe w postaci wizerunku są przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po upływie tego czasu zarejestrowany materiał zostanie trwale nadpisany przez nowe dane. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony w przypadku gdy dane będą wykorzystane w celach związanych z prowadzonymi postępowaniami w związku z danymi utrwalonymi na monitoringu, w tym z dochodzonymi w związku z tym roszczeniami.

 8. Dane osobowe w postaci wizerunku nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 9. W zakresie, w jakim podstawa przetwarzania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora lub osób trzecich, osoby których wizerunek został utrwalony na monitoringu mają prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych opartego na tej podstawie – z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją. W razie wniesienia sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 10. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych oraz żądania sprostowania nieprawidłowych danych. W razie zakwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych możliwe jest domaganie się ograniczenia ich przetwarzania – na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowość tych danych.

 11. Gdy dane nie będą już potrzebne w celach w jakich zostały zebrane lub były przetwarzane, można żądać ich usunięcia, albo ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli będą potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

 12. W przypadku stwierdzenia że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, można zażądać ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 13. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych naruszać będzie przepisy RODO, osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. https://uodo.gov.pl/pl/526/2464

Załącznik nr 1: Lokalizacja urządzeń monitoringu wizyjnego

Polityka prywatności dla strony open.poznan.pl

Polityka prywatności dla strony open.poznan.pl

1. Postanowienia ogólne

 1. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zasad, na jakich chroniona jest prywatność i dane osobowe osób („Użytkowników”) odwiedzających stronę internetową pod adresem https://open.poznan.pl („Strona”).

 2. Dane Osobowe Użytkowników są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”).

 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie i za jej pomocą jest Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-863) ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, nr KRS 0000530819, nr NIP 7831708018, nr REGON 631255600 („Administrator”, „OPEN”, „my”).

 4. Z Administratorem można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej przesłanej na adres osrodek@open.poznan.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu 61 85 18 627

 5. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”) z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej wojtys.piotr@open.poznan.pl.

2. Rodzaje przetwarzanych danych, oraz cele i sposoby przetwarzania.

2.1. Odwiedziny na Stronie

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej na nasz serwer przesyłane są informacje, które są automatycznie rejestrowane. Informacje te obejmują adres IP, rodzaj i nazwę urządzenia, datę i czas odwiedzin naszej Strony, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Dane te nie są powiązane z konkretną osobą fizyczną. Są one przez nas wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Stroną jak również w celu prowadzenia statystyk, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, stanowiący jednocześnie podstawę prawną przetwarzania danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.2. Stosowanie ciasteczek

 1. Na naszej Stronie wykorzystujemy tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”). Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa umieszcza i przechowuje na komputerze Użytkownika. Ich celem jest zoptymalizowanie naszej obecności w sieci i naszej oferty.

 2. W większości są to tzw. „cookies sesyjne”, co oznacza że po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.

 3. Niektóre ciasteczka generują informacje, pozwalające na automatyczne rozpoznawanie osób odwiedzających nasza Stronę. Jest to możliwe, ponieważ ciasteczka zwierają adres IP Użytkowników. Informacja uzyskana w ten sposób pozwala na zoptymalizowanie i ułatwienie Użytkownikom dostępu do naszej Strony. Tzw. „cookies trwałe” są przechowywane w pamięci urządzenia Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych również nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika.

 4. Na naszej stronie stosujemy także cookies pochodzące od podmiotów trzecich, takich jak Facebook i Google, maja one na celu mierzenie i analizowanie interakcji użytkowników z naszą stroną oraz z ze stronami podmiotów trzecich. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji 2.3 poniżej.

 5. Przeglądarki umożliwiają ograniczenie lub wyłączenie dostępu plików cookies. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z naszej Strony będzie nadal możliwe, jednak nie wszystkie funkcjonalności Strony mogą być dostępne.

 6. Szczegółowe instrukcje zablokowania odbierania plików cookies można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

  1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

  2. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

  3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  4. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

  5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

  6. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

2.3. Ciasteczka, wtyczki i narzędzia podmiotów trzecich

 1. Na naszej Stronie znajdują się osadzone przyciski, aplikacje i odesłania do usług innych firm, m.in.: wtyczki Google i portali społecznościowych (Facebook i Youtube). Korzystanie z tych aplikacji jak również korzystanie z profilu Administratora na portalu społecznościowym może powodować automatyczne wysyłanie informacji do podmiotów prowadzących te portale. Dane pozyskiwane za pośrednictwem wtyczek społecznościowych na stronie oraz profilu Administratora będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, w tym w celu promowania marki Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora i jednocześnie podstawę prawna przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 2. Podmioty prowadzące portale społecznościowe stają się współadministratorami danych przesyłanych do takich portali, a zasady i zakres przetwarzania danych przez te portale regulują odrębne polityki i regulaminy, zamieszczone na ich stronach. Zachęcamy do zapoznania się z tymi politykami i regulaminami.

 3. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu przez Administratora danych osób korzystających z naszego profilu na Facebooku i na YouTube zawarta jest pod następującymi adresami:

 • https://open.poznan.pl/wp-content/uploads/2021/09/Polityka-przetwarzania-danych-FB.pdf

 • https://open.poznan.pl/wp-content/uploads/2021/09/Polityka-przetwarzania-danych-YT.pdf

 1. Nasza Strona wykorzystuje następujące technologie i narzędzia:

 • Google Analytics – technologia ta gromadzi własne pliki cookie, związane z urządzeniem oraz przeglądarką, adresem IP i działaniami użytkownika w witrynie lub aplikacji, by mierzyć i raportować statystyki interakcji użytkowników z witrynami i aplikacjami, które korzystają z Google Analytics. Do Google Analytics nie są wysyłane informacje umożliwiające identyfikację użytkownika.

 • Facebook Pixel: to narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników na Stronie, wykorzystujemy go do pomiaru skuteczności kampanii w mediach społecznościowych związanych z platformą Facebooka

 • Google Ads: cookie Google Ads są wykorzystywane do dostosowywania reklam i treści wyświetlanych użytkownikowi na naszej witrynie, ograniczenia liczby reklam wyświetlanych użytkownikowi na naszej witrynie i pomiaru skuteczności naszej kampanii, jak również wykorzystujemy je do gromadzenia danych o aktywności użytkownika w naszych witrynach, w witrynie podmiotu prezentującego nasze reklamy lub w witrynach i serwisach internetowych, w których wyświetlamy reklamy.

 1. W ramach naszego sklepu internetowego wykorzystujemy wtyczkę WooCommerce, korzystającą z technologii ciasteczek (ang. „cookies”). Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa umieszcza i przechowuje na komputerze Użytkownika w celu zapamiętania ustawień użytkownika. Okres ich przechowywania może ograniczać się do danej wizyty w sklepie (tzw. „cookies sesyjne”) – wówczas po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia, albo (w przypadku tzw. „cookies trwałych”) dane mogą być przechowywane w pamięci urządzenia Użytkownika do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Szczegółowe informacje o ciasteczkach stosowanych przez WooCommerce są dostępne pod tym adresem: https://woocommerce.com/document/woocommerce-cookies/ Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.

 1. Przeglądarki umożliwiają ograniczenie lub wyłączenie dostępu plików cookies. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z naszej Strony będzie nadal możliwe, jednak nie wszystkie funkcjonalności Strony mogą być dostępne. Szczegółowe instrukcje zablokowania odbierania plików cookies można znaleźć m.in. na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

 1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

 2. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 4. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

 5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

 6. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

2.4. Korzystanie z formularza kontaktowego

 1. W razie skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego, gromadzimy następujące dane osobowe podane przez Użytkownika:

 • imię i nazwisko Użytkownika,

 • adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika,

 • numer telefonu Użytkownika,

 • powiązaną z powyższymi danymi treść zapytania w tym przedmiot rozmowy.

 1. Dane te są przetwarzane przez Administratora w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikami oraz udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie. Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest zgoda wyrażona przez Użytkownika (co przewiduje art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jest ono jednak warunkiem skorzystania z formularza zapytania. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie takiej opcji pod formularzem. Dane osobowe związane z zapytaniem są przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do nawiązania kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim.

 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych ze złożonym zapytaniem może zostać cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: wojtys.piotr@open.poznan.pl. W razie cofnięcia zgody, Administrator niezwłocznie zaprzestanie dalszego przetwarzania danych osobowych, co może jednak skutkować brakiem nawiązania kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

2.5. Odbiór wyników badań

Na naszej stronie znajdują się linki umożliwiające odbiór wyników badań lekarskich wykonywanych w OPEN. Stanowią one jedynie przekierowanie do innych stron i systemów umożliwiających ich odbiór. Na naszej Stronie nie gromadzimy i nie przechowujemy danych osobowych zawierających informacje o stanie zdrowia pacjentów, ani danych podawanych w celu odbioru wyników badania. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze wskazanych wyżej Stron i systemów znajdują się w odnośnych informacjach zawartych na tych Stronach.

2.6. Sklep internetowy Udostępnianie danych. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Poniższe zapisy mają zastosowanie do danych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze sklepu internetowego prowadzonego przez Administratora pod adresem www.open.poznan.pl/sklep.

2.6.1. Założenie konta w Sklepie internetowym

 1. Osoby, które dokonują rejestracji w Sklepie, podają dane niezbędne do utworzenia i obsługi Konta oraz realizacji zamówień z jego pomocą. Podanie tych danych jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.
 2. Dane podane przy zakładaniu konta są przetwarzane w celu:
  1. świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta oraz realizacją zamówień składanych z wykorzystaniem danych podanych w ramach Konta; podstawą prawną przetwarzania w tym, celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, pozwalający na przetwarzanie danych niezbędnych do wykonania umowy,
  2. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi uzasadniony interes Administratora a podstawąprzetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  3. (inne cele ? – np. marketingowe ?)
 3. Dane podane przy zakładaniu konta są przetwarzane:
  1. w celach związanych z obsługą konta – do czasu likwidacji konta,
  2. w celach związanych z realizacją zamówień – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu rękojmi,
  3. w celach związanych z ustaleniem dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami – do czasu przedawnienia tych roszczeń.

2.6.2. Składanie zamówień

 1. Przy składaniu zamówienia Użytkownik podaje dane wymagane do przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia lub jego realizacji.

 2. Dane podane przy składaniu zamówienia są przetwarzane w celu:
  1. realizacji zamówienia; podstawą prawną przetwarzania w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, pozwalający na przetwarzanie danych niezbędnych do wykonania umowy,
  2. realizacji obowiązków ustawowych wynikających m.in. z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi uzasadniony interes Administratora, a podstawą przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 3. Dane podane przy składaniu zamówienia są przetwarzane:
  1. w celach związanych z realizacją zamówień – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu rękojmi,
  2. w celu wykonania obowiązków ustawowych – przez okres wymagany zgodnie z właściwymi przepisami prawa,
  3. w celach związanych z ustaleniem dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami – do czasu przedawnienia tych roszczeń.

2.6.2. Zakupy oznaczone jako prezent.

 1. W przypadku zaznaczenia przez Użytkownika dokonującego zakupów w sklepie internetowym opcji „prezent”, Użytkownik podaje dane odbiorcy przesyłki będącego osobą trzecią, obejmujące imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz nr telefonu odbiorcy przesyłki .

 2. Dane te są przetwarzane przez Administratora w celu:

  1. umożliwienia Administratorowi wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora a podstawą przetwarzania danych osobowych odbiorcy przesyłki w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  2. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi uzasadniony interes Administratora, a podstawą przetwarzania danych odbiorcy przesyłki w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 3. Dane te są przetwarzane:

  1. w celu realizacji zamówienia – do czasu dostarczenia przesyłki odbiorcy przesyłki,

  2. w celach związanych z ustaleniem dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami – do czasu przedawnienia tych roszczeń.

2.7. Udostępnianie danych. Przekazywanie danych do państw trzecich.

 1. Dostęp do danych związanych z aktywnością użytkowników na Stronie ma Administrator, jego upoważnieni pracownicy oraz podmioty którym Administrator powierzy ich przetwarzanie, w tym podmioty z którymi Administrator współpracuje w zakresie obsługi systemów informatycznych, serwisów poczty elektronicznej i utrzymania Strony.

 2. Dane podane w związku z realizacją zamówień składanych w sklepie internetowym są ponadto przez Administratora przekazywane podmiotom z którymi Administrator współpracuje przy realizacji zamówień, w tym przewoźnikom, i podmiotom obsługującym systemy dokonywania płatności.

 3. Administrator nie przekazuje danych pozwalających na identyfikację użytkowników do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane użytkowników mogą być jednak pozyskiwane i przetwarzane przez podmioty znajdujące się z państwach spoza EOG w przypadku korzystania przez Użytkowników z portali społecznościowych których współadministratorami będą podmioty mające siedzibę poza EOG.

2.8. Profilowanie

Dane osobowe Użytkowników korzystających ze strony lub formularza kontaktowego nie podlegają profilowaniu.

3. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz żądana sprostowania nieprawidłowych danych.

 2. W razie zakwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych Użytkownik może domagać się ograniczenia ich przetwarzania – na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowość tych danych.

 3. Gdy dane nie będą już potrzebne w celach w jakich zostały zebrane lub były przetwarzane, jak również w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Użytkownik może żądać ich usunięcia, albo ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli będą Użytkownikowi potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

 4. W przypadku gdy dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w tym profilowania. W takim przypadku Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkowników, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Powyższe ograniczenie nie dotyczy danych wykorzystywanych do marketingu bezpośredniego, których po wniesieniu sprzeciwu nie wolno już przetwarzać do tego celu.

 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia.

 6. Użytkownikom przysługuje prawo otrzymania danych, które zostały nam przekazane, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te użytkownik może przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Może też, jeśli będzie to technicznie możliwe, żądać by zostały one przez nas bezpośrednio przesłane innemu administratorowi.

 7. Uprawnienia o których mowa powyżej można wykonywać przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: osrodek@open.poznan.pl

 8. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych naruszać będzie przepisy RODO, Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Bezpieczeństwo danych

 1. Przywiązujemy duża wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników oraz innych informacji jakie są przez nas pozyskiwane w związku z korzystaniem ze Strony. Stosujemy rozwiązania techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia integralności, dostępności i poufności danych. Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na zakres ich obowiązków. Stosowane przez nas rozwiązania są na bieżąco monitorowane, a w razie konieczności wdrażane są dodatkowe zabezpieczenia.

 2. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim powierzamy ich przetwarzanie wyłącznie takim podmiotom, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa Użytkowników. Powierzenie przetwarzania danych następuje na podstawie umowy.

5. Obsługa Użytkowników

Pytania lub wątpliwości odnoszące się do niniejszej Polityki prywatności oraz dotyczące przetwarzania danych osobowych można przesłać na adres poczty elektronicznej Administratora: osrodek@open.poznan.pl, lub IOD: wojtys.piotr@open.poznan.pl albo na adres korespondencyjny Administratora w Poznaniu (61-863) ul. Kazimierza Wielkiego 24/26.

6. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie korzystania ze Strony. Nie odnosi się on do stron innych dostawców usług, do których na naszej stronie mogą zostać zamieszczone odesłania. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania innych podmiotów, nie związane z naszą stroną.

 2. Niniejsza polityka prywatności może ulegać zmianom, stosownie do zmian dotyczących pozyskiwania i przetwarzania danych związanych z funkcjonowaniem naszych stron internetowych.

Data ostatniej zmiany: 10.12.2021

Polityka przetwarzania danych FB – plik PDF

1. Postanowienia ogólne

 1. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe i chroniona jest prywatność osób („Użytkowników”) korzystających z fanpage Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu („Ośrodek”, „Administrator”,my”) w serwisie Facebook, dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/OpenPoznan lub kontaktujących się z Ośrodkiem za pomocą komunikatora Messenger.
 2. Administratorem danych osobowych osób korzystających fanpage Ośrodka oraz komunikujących się z Ośrodkiem za pomocą komunikatora Messenger jest Ośrodek. Administratorem tych danych jest również administrator portalu Facebook, który może przetwarzać dane Użytkowników we własnych celach i w oparciu o inne podstawy prawne, w tym w gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage. Niniejszy dokument opisuje zasady na jakich dane osobowe przetwarzane są przez Ośrodek. Informacje na temat przetwarzania danych przez administratora portalu Facebook można znaleźć w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update oraz https://www.facebook.com/business/gdpr.
 3. Siedziba Ośrodka mieści się w Poznaniu (61-863) ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, nr KRS 0000530819, nr NIP 7831708018, nr REGON 631255600. Można się z nami skontaktować za pomocą poczty elektronicznej przesłanej na adres osrodek@open.poznan.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu 61 851 86 27.
 4. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych („IOD”) z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej wojtys.piotr@open.poznan.pl
 5. Dane Osobowe Użytkowników są przez nas gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”).

2. Sposób przetwarzania danych

2.1. Rodzaje przetwarzanych danych

W związku z korzystaniem przez Użytkowników z fanpage Ośrodka oraz komunikatora Messenger, Ośrodek przetwarza informacje identyfikujące osoby korzystającej z fanpage lub komunikatora (nazwa użytkownika), jak również dane zawarte w treści postów i komentarzy oraz treść informacji przesyłanych za pomocą komunikatora. W uzasadnionych przypadkach, w tym w szczególności w przypadkach związanych z zapobieganiem czynom niedozwolonym oraz w celu dochodzenia i obrony roszczeń, Ośrodek może także gromadzić inne dane osobowe udostępniane przez Użytkowników na ich profilach na portalu Facebook.

2.2. Cele i podstawa prawna przetwarzania

Dane Użytkowników są przetwarzane w celu

 • prowadzenia fanpage Ośrodka, w tym informowania Użytkowników o aktywności Ośrodka oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także uczestniczenia w dyskusjach i udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Użytkowników posty i komentarze; podstawą przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Ośrodka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej działalności i budowaniu własnej marki, w tym za pomocą portali społecznościowych,
 • moderowania treści publikowanych przez użytkowników; podstawą przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Ośrodka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości zarządzania fanpage Ośrodka a także realizacji przez Ośrodek obowiązków zobowiązań wynikających z zawartych przez Ośrodek umów, oraz zapobieganiu czynom niedozwolonym, w tym ostatnim przypadku podstawą przetwarzania danych może być także realizacja przez Ośrodek obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit.c RODO),
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane do Ośrodka poprzez komunikator Messenger; podstawą przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Ośrodka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości nawiązania kontaktu z osobami zainteresowanymi usługami oferowanymi przez Ośrodek,
 • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Ośrodka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak możliwość dochodzenia i obrony roszczeń.

2.3. Informacje statystyczne

W oparciu o dane związane z korzystaniem przez Użytkowników z fanpage, administrator portalu Facebook może tworzyć anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być udostępniane Ośrodkowi jako prowadzącemu fanpage.

2.4. Okres przetwarzania danych.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Ośrodek przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres przez jaki prowadzony będzie fanpage Ośrodka, nie dłużej jednak niż do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadkach, w których dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z dochodzeniem lub obroną roszczeń, będą one przechowywane do czasu zaspokojenia lub przedawnienia roszczeń, a w przypadkach w których dane są przetwarzane w związku z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego – do czasu zakończenia postepowania w tym przedmiocie.

Okres przetwarzania danych przez administratora portalu Facebook regulują odrębne polityki stosowane przez tego administratora.

2.5. Udostępnianie danych. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Dane zamieszczane na fanpage Ośrodka w tym nazwa użytkownika oraz treść wpisów są publicznie dostępne dla wszystkich użytkowników portalu i osób odwiedzających portal. Dane te jak również dane dotyczące korzystania z aplikacji Messenger są także dostępne administratorowi portalu Facebook. Dostęp do danych związanych z aktywnością użytkowników na fanpage i w aplikacji Messenger mają ponadto upoważnieni pracownicy Ośrodka oraz podmioty którym Ośrodek powierzy ich przetwarzanie, w tym podmioty z którymi Administrator współpracuje w zakresie obsługi systemów informatycznych, serwisów poczty elektronicznej i prowadzenia fanpage oraz komunikacji z Użytkownikami.

Ośrodek nie przekazuje bezpośrednio danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG) ani do organizacji międzynarodowych. Z uwagi jednak na międzynarodowy charakter działalności administratora portalu Facebook możliwy jest transfer danych poza EOG dokonany przez ten podmiot. Informację na temat transferu danych przez Facebook poza EOG można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update oraz https://www.facebook.com/business/gdpr.

2.6. Żądanie usunięcia danych

Użytkownik może samodzielnie usuwać dokonane na fanpage Ośrodka wpisy, zgodnie z zasadami funkcjonowania platformy Facebook. Użytkownikowi przysługuje także prawo zwrócenia się do Ośrodka z żądaniem usunięcia danych w przypadku gdy dane nie będą już potrzebne w celach w jakich zostały zebrane lub były przetwarzane, jak również w razie skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (por. pkt. 3 poniżej). W takim przypadku Ośrodek – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe w tym administratora portalu Facebook, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

2.7. Profilowanie

Dane osobowe Użytkowników korzystających ze strony lub formularza kontaktowego nie podlegają profilowaniu przez Ośrodek. Dane te mogą jednak podlegać profilowaniu dokonywanemu przez administratora portalu Facebook, zgodnie ze stosowanymi przez niego politykami przetwarzania danych.

3. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 • Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz żądana sprostowania nieprawidłowych danych. 
 • W razie zakwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych Użytkownik może domagać się ograniczenia ich przetwarzania – na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowość tych danych.
 • W przypadku gdy dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w tym profilowania. W takim przypadku Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkowników, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Powyższe ograniczenie nie dotyczy danych wykorzystywanych do marketingu bezpośredniego, których po wniesieniu sprzeciwu nie wolno już przetwarzać do tego celu.
 • Gdy dane nie będą już potrzebne w celach w jakich zostały zebrane lub były przetwarzane, jak również w razie skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, Użytkownik może żądać ich usunięcia, albo ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli będą Użytkownikowi potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia.
 • Uprawnienia o których mowa powyżej można wykonywać przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: osrodek@open.poznan.pl
 • W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych naruszać będzie przepisy RODO, Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Bezpieczeństwo danych

Przywiązujemy duża wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników oraz innych informacji jakie są przez nas pozyskiwane w związku z korzystaniem ze Strony. Stosujemy rozwiązania techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia integralności, dostępności i poufności danych. Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na zakres ich obowiązków. Stosowane przez nas rozwiązania są na bieżąco monitorowane, a w razie konieczności wdrażane są dodatkowe zabezpieczenia.

W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim powierzamy ich przetwarzanie wyłącznie takim podmiotom, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa Użytkowników. Powierzenie przetwarzania danych następuje na podstawie umowy.

5. Obsługa Użytkowników

Pytania lub wątpliwości odnoszące się do niniejszej Polityki oraz dotyczące przetwarzania danych osobowych można przesłać na adres poczty e-mail Administratora: osrodek@open.poznan.pl , lub IOD: wojtys.piotr@open.poznan.pl

albo na adres korespondencyjny Administratora w Poznaniu (61-863) ul. Kazimierza Wielkiego 24/26.

6. Zmiany Polityki

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie korzystania z fanpage Ośrodka oraz z komunikatora Messenger w celu komunikacji z Ośrodkiem. Nie odnosi się on do sposobu funkcjonowania usług z wykorzystaniem których działa nasz fanpage oraz możliwa jest komunikacja z nami. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania administratora portalu Facebook i podmiotu zarządzającego aplikacją Messenger, ani podmiotów do których na naszym fanpage mogą zostać zamieszczone odesłania.

Niniejsza polityka prywatności może ulegać zmianom, stosownie do zmian dotyczących pozyskiwania i przetwarzania danych związanych z funkcjonowaniem fanpage Ośrodka.

Data ostatniej zmiany: 31.08.2021r.

Polityka przetwarzania danych YT plik PDF

1. Postanowienia ogólne

 • Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe i chroniona jest prywatność osób („Użytkowników”) korzystających z kanału Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu („Ośrodek”, „Administrator”,my”) w serwisie YouTube, dostępnego pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCuIUIaGNQLZRk0xxG4rRkMA.

 • Administratorem danych osobowych osób korzystających kanału Ośrodka Ośrodek. Administratorem tych danych jest również administrator portalu YouTube, który może przetwarzać dane Użytkowników we własnych celach i w oparciu o inne podstawy prawne. Niniejszy dokument opisuje zasady na jakich dane osobowe przetwarzane są przez Ośrodek. Informacje na temat przetwarzania danych przez administratora portalu YouTube można znaleźć w szczególności pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

 • Siedziba Ośrodka mieści się w Poznaniu (61-863) ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, nr KRS 0000530819, nr NIP 7831708018, nr REGON 631255600. Można się z nami skontaktować za pomocą poczty elektronicznej przesłanej na adres osrodek@open.poznan.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu 61 851 86 27

 • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych („IOD”) z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej wojtys.piotr@open.poznan.pl.

 • Dane Osobowe Użytkowników są przez nas gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”).

2. Sposób przetwarzania danych

2.1. Rodzaje przetwarzanych danych

W związku z korzystaniem przez Użytkowników z kanału Ośrodka, Ośrodek przetwarza informacje identyfikujące osoby korzystające z kanału (nazwa użytkownika), jak również dane i informacje zawarte w treści komentarzy. W uzasadnionych przypadkach, w tym w szczególności w przypadkach związanych z zapobieganiem czynom niedozwolonym oraz w celu dochodzenia i obrony roszczeń, Ośrodek może także gromadzić inne dane osobowe udostępniane przez Użytkowników na ich profilach na portalu YouTube.

2.1. Cele i podstawa prawna przetwarzania

Dane Użytkowników są przetwarzane w celu

 • prowadzenia kanału Ośrodka a także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Użytkowników komentarze; podstawą przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Ośrodka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej działalności i budowaniu własnej marki, w tym za pomocą portali społecznościowych,

 • moderowania treści publikowanych przez użytkowników; podstawą przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Ośrodka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości zarządzania kanałem Ośrodka a także realizacji przez Ośrodek obowiązków zobowiązań wynikających z zawartych przez Ośrodek umów, oraz zapobieganiu czynom niedozwolonym, w tym ostatnim przypadku podstawą przetwarzania danych może być także realizacja przez Ośrodek obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit.c RODO),

 • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Ośrodka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak możliwość dochodzenia i obrony roszczeń.

2.3. Informacje statystyczne

W oparciu o dane związane z korzystaniem przez Użytkowników z kanału, administrator portalu YouTube może tworzyć anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających kanał), które mogą być udostępniane Ośrodkowi.

2.4. Okres przetwarzania danych.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Ośrodek przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres przez jaki prowadzony będzie kanał Ośrodka, nie dłużej jednak niż do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadkach, w których dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z dochodzeniem lub obroną roszczeń, będą one przechowywane do czasu zaspokojenia lub przedawnienia roszczeń, a w przypadkach w których dane są przetwarzane w związku z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego – do czasu zakończenia postepowania w tym przedmiocie.

Okres przetwarzania danych przez administratora portalu YouTube regulują odrębne polityki stosowane przez tego administratora.

2.5. Udostępnianie danych. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Dane zamieszczane na kanale Ośrodka w tym nazwa użytkownika oraz treść wpisów są publicznie dostępne dla wszystkich użytkowników portalu i osób odwiedzających portal. Dane te są także dostępne administratorowi portalu YouTube. Dostęp do danych związanych z aktywnością użytkowników na kanale mają ponadto upoważnieni pracownicy Ośrodka oraz podmioty którym Ośrodek powierzy ich przetwarzanie, w tym podmioty z którymi Administrator współpracuje w zakresie obsługi systemów informatycznych, serwisów poczty elektronicznej i prowadzenia kanału.

Ośrodek nie przekazuje bezpośrednio danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG) ani do organizacji międzynarodowych. Z uwagi jednak na międzynarodowy charakter działalności administratora portalu YouTube możliwy jest transfer danych poza EOG dokonany przez ten podmiot. Informację na temat transferu danych przez YouTube poza EOG można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl#enforcement.

2.6. Żądanie usunięcia danych

Użytkownik może samodzielnie usuwać dokonane na kanale Ośrodka wpisy, zgodnie z zasadami funkcjonowania platformy YouTube. Użytkownikowi przysługuje także prawo zwrócenia się do Ośrodka z żądaniem usunięcia danych w przypadku gdy dane nie będą już potrzebne w celach w jakich zostały zebrane lub były przetwarzane, jak również w razie skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (por. pkt. 3 poniżej). W takim przypadku Ośrodek – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe w tym administratora portalu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

2.7. Profilowanie

Dane osobowe Użytkowników korzystających ze strony lub formularza kontaktowego nie podlegają profilowaniu przez Ośrodek. Dane te mogą jednak podlegać profilowaniu dokonywanemu przez administratora portalu YouTube, zgodnie ze stosowanymi przez niego politykami przetwarzania danych.

3. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 • Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz żądana sprostowania nieprawidłowych danych. 

 • W razie zakwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych Użytkownik może domagać się ograniczenia ich przetwarzania – na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowość tych danych.

 • W przypadku gdy dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w tym profilowania. W takim przypadku Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkowników, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Powyższe ograniczenie nie dotyczy danych wykorzystywanych do marketingu bezpośredniego, których po wniesieniu sprzeciwu nie wolno już przetwarzać do tego celu.

 • Gdy dane nie będą już potrzebne w celach w jakich zostały zebrane lub były przetwarzane, jak również w razie skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, Użytkownik może żądać ich usunięcia, albo ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli będą Użytkownikowi potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

 • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia.

 • Uprawnienia o których mowa powyżej można wykonywać przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: osrodek@open.poznan.pl

 • W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych naruszać będzie przepisy RODO, Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Bezpieczeństwo danych

Przywiązujemy duża wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników oraz innych informacji jakie są przez nas pozyskiwane w związku z korzystaniem ze Strony. Stosujemy rozwiązania techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia integralności, dostępności i poufności danych. Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na zakres ich obowiązków. Stosowane przez nas rozwiązania są na bieżąco monitorowane, a w razie konieczności wdrażane są dodatkowe zabezpieczenia.

W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim powierzamy ich przetwarzanie wyłącznie takim podmiotom, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa Użytkowników. Powierzenie przetwarzania danych następuje na podstawie umowy.

5. Obsługa Użytkowników

Pytania lub wątpliwości odnoszące się do niniejszej Polityki oraz dotyczące przetwarzania danych osobowych można przesłać na adres poczty e-mail Administratora: osrodek@open.poznan.pl , lub IOD: wojtys.piotr@open.poznan.pl albo na adres korespondencyjny Administratora w Poznaniu (61-863) ul. Kazimierza Wielkiego 24/26.

6. Zmiany Polityki

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie korzystania z kanału Ośrodka w serwisie YouTube. Nie odnosi się on do sposobu funkcjonowania usług z wykorzystaniem których działa nasz kanał. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania administratora portalu YouTube, ani podmiotów, do których na naszym kanale mogą zostać zamieszczone odesłania.

Niniejsza polityka prywatności może ulegać zmianom, stosownie do zmian dotyczących pozyskiwania i przetwarzania danych związanych z funkcjonowaniem kanału YouTube Ośrodka.

Data ostatniej zmiany: 31.08.2021

Pozostałe dokumenty