Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej: RODO, informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest pan Piotr Wojtyś, e-mail: wojtys.piotr@open.poznan.pl.

3. Dane osobowe pozyskane od Pani/Pana będą przetwarzane w związku z:

 • udzielaniem świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia, rehabilitacja) oraz zarządzaniem usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczenia z płatnikiem, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej, weryfikacja tożsamości przed wizytą);
 • realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy;
 • udzielaniem odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi;
 • prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych;
 • obroną praw oraz dochodzeniem ewentualnych roszczeń i odszkodowań  przez Administratora w związku z prowadzoną przez niego działalnością;
 • jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę, przetwarzanie w innych celach aniżeli wyżej opisane np. w związku z realizacją badań klinicznych, czy też badań naukowych, w celach marketingowych, odbywa się na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej zgody.

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są następujące, autonomiczne przesłanki:

 • przetwarzanie danych szczególnych kategorii, gdy jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego odbywa się na podstawie prawa, zgodnie art. 9 ust 2 lit h RODO
 • przetwarzanie jest potrzebne do wykonania umowy lub podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, zgodnie  z art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • przetwarzanie jest potrzebne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. c RODO;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO;
 • jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowaną podstawę prawną.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczony w oparciu o następujące kryteria

 • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas;

W przypadku dokumentacji medycznej Pani/ Pana dane będą przetwarzane przez okres wynikający ze szczegółowych przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna przechowywana jest standardowo przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami przewidzianymi w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 art. w/w ustawy. Po upływie okresów o których mowa w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do postępowania z dokumentacją medyczną będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217) stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b tej ustawy.

 • czas obowiązywania umowy;
 • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów;
 • do czasu cofnięcia zgody.

8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Podanie dane osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.

10. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Polityka prywatności – cookies

Na naszych stronach stosowane są pliki „cookies”. Warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych możesz określić zmieniając ustawienia „cookies” w swojej przeglądarce.

Niniejsza „Polityka prywatności” służy wyjaśnieniu tego, w jakim celu na stronach internetowych używane są pliki „cookies” oraz w jaki sposób użytkownik może określić warunki stosowania plików „cookies”. Przez korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności.

Czym są pliki „cookies”?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Jakie funkcje pełnią pliki „cookies”?

Pliki „cookies” mogą pełnić różne funkcje. Podstawowe z nich to zapamiętywanie preferencji użytkownika i dostosowywanie do nich zawartości stron internetowych, umożliwienie przygotowania statystyk odwiedzin stron internetowych lub możliwość polecenia użytkownikowi treści, które są dla niego najbardziej odpowiednie.

W jakim celu stosujemy pliki „cookies”?

Pliki „cookies” stosujemy na naszych stronach internetowych w następujących celach:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Jakich plików „cookies” używamy?

Na swoich stronach internetowych stosujemy kilka rodzajów plików cookies, które wyróżniamy ze względu na następujące kryteria:

 • Ze względu na czas przez jaki plik „cookie” jest umieszczony w urządzeniu końcowym użytkownika – stosujemy zarówno pliki „cookies” umieszczone na czas sesji (czas korzystania z przeglądarki), jak i pliki, które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności.
 • Ze względu na pochodzenie wystawcy – stosujemy zarówno własne pliki „cookies”, jak i pliki „cookies” zewnętrzne, pochodzące od partnerów, z którymi współpracujemy.
 • Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika – najczęściej stosujemy pliki „cookies” potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, których stosowanie nie polega na śledzeniu użytkownika. Dodatkowo wykorzystujemy także pliki „cookies“ do śledzenia zachowań użytkowników, jednak nie zbieramy informacji pozwalających zidentyfikować dane osobowe konkretnego użytkownika.

Czy używamy plików „cookies” pochodzących od podmiotów trzecich?

Tak, stosujemy zewnętrzne pliki cookies, pochodzące od podmiotów, z którymi współpracujemy, takich jak Google czy Facebook. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików „cookies” pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików „cookies” dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów:

Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/
Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies

Jak usunąć lub zablokować pliki „cookies”?

Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików „cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików „cookies” w witrynach internetowych.

Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików cookie na jego urządzeniu. Opis konfiguracji plików cookie dla poszczególnych przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Bing, Safari.

Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszych stron internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie.

Wykorzystywanie danych

Zebrane dane służą nam do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Gromadzone dane nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.

Print Friendly, PDF & Email